Resultater lag 5 100m hoved

1 Karsten Valand Grindølen V73
X99*X 48 X*XX* 50 X***X 50 X*9*XX9*XX 98
15 Skudd 148 25 Skudd 246
2 Bjarne Birketvedt Lindesnes V73
****9 49 **X99 48 XXXX* 50 X***XX9X** 99
15 Skudd 147 25 Skudd 246
3 Osmund Norum Lindesnes V73
X*XX9 49 X*XXX 50 X5X** 45 ***9X99*X* 97
15 Skudd 144 25 Skudd 241
4 Kevin Melhus Lindesnes ER
X5787 37 98677 37 89178 33 9888998*98 86
15 Skudd 107 25 Skudd 193
5 Randi Eilertsen Holum NV KFP
99*99 46 8989X 44 999*X 47 99X9*XXX*X 97
15 Skudd 137 25 Skudd 234
6
0 0 0 0
15 Skudd 25 Skudd
7
8 Arvid T. Ramsland Heddeland og Breland V73
999X8 45 9998* 45 99**9 47 X*X*XXXXX9 99
15 Skudd 137 25 Skudd 236