Resultater lag 6 100m hoved

1 Mina Wårøy Møll Holum EJ K
9X*** 49 9X9*6 44 *X9XX 49 899X*9X9X* 94
15 Skudd 142 25 Skudd 236
2 Harald Jensen Lyngdal V73
X***X 50 *X*** 50 ****X 50 *XXX**X*X* 100
15 Skudd 150 25 Skudd 250
3 Mats Langfjord Mandal EJ
X*XX* 50 9XX9* 48 8*X99 46 8X89X99*9* 92
15 Skudd 144 25 Skudd 236
4 Tor Edvard Bringsdal Holum EJ
**X*X 50 X*899 46 9*X9* 48 978*97*X98 87
15 Skudd 144 25 Skudd 231
5 Andreas Norum Lindesnes R FP
99899 44 9898X 44 8999X 45 8899X*978* 88
15 Skudd 133 25 Skudd 221
6 Øyvind Lilledrange Flikka V65
***X* 50 ****X 50 ***** 50 *X*XXX*X9X 99
15 Skudd 150 25 Skudd 249
7
8 Jonas Norum Lindesnes J L
***XX 50 X999X 47 X*X9* 49 987998XX** 90
15 Skudd 146 25 Skudd 236